Ervaring > Werkervaring
 
Ervaring
Meer dan tien jaar bestaat Keep in Touch hulpverlening nu. De werkzaamheden die ik onderneem in de diverse gezins- en werksituaties richten zich op vele gebieden. Het is van belang dat u zich een beeld kunt vormen welke ervaringen ik heb opgedaan. Het is moeilijk om precies te omschrijven wat ik allemaal doe. Dit komt voort uit de basis; namelijk zorg op maat leveren. Zorg op maat, is voor ons, per individu bekijken wat hij/zij nodig heeft en de werkwijze daarop aanpassen.

In elke situatie is het van belang om een concreet beeld te vormen van de bestaande situatie. Hier wordt aan gewerkt door middel van observeren (wat gebeurd er allemaal?). Daarna maak ik een inventarisatie van de belangrijkste hulpvragen/ doelstellingen, in samenspraak met de ouders en eventuele andere hulpverleners. In dit eerste proces is het mogelijk dat er ook andere problemen worden gesignaleerd. Wanneer er een compleet beeld is maken we een plan van aanpak. Dan aan de slag! Eens in de drie - zes maanden vind er een evaluatie plaats.

Naast deze 4 vast staande fasen gebeurd en nog veel meer denk maar aan:

 • In de thuissituatie
  Vaak hebben de hulpvragen in deze situatie te maken met gezinsdynamica en gezinsverhoudingen. Hier werk ik aan door ondersteuning te bieden in de praktijk, oudergesprekken en leren om te gaan met probleemgedrag en/of agressiehantering. Dit vraagt veel van het gezin zo kan je denken aan het inzetten van beloningssystemen, preventie maatregelen, het inzichtelijk maken van omgangsvormen en de zelfstandigheid te bevorderen.

  Naast deze handvaten is ook mogelijk dat ik 1 op 1 activiteiten in- en buitenshuis onderneem. Deze activiteiten hebben als doel het ontlasten van de andere gezinsleden en de zodat die tijd voor zichzelf hebben of aandacht kunnen geven aan andere kinderen in het gezin.

 • Op school/ dagverblijf
  Ook is het mogelijk dat uw zoon/dochter hulp nodig heeft in de leersituatie. Deze vorm van hulp heb ik in de afgelopen 3 jaar gegeven. Het proces is veelal tweeledig namelijk het geven van handvaten/ ondersteuning aan docenten/ begeleiders en de begeleiding van uw kind.

  In overleg met de docenten/ begeleiding kan er gekeken worden naar eventuele aanpassingen in de lesstof/ dagprogramma. Ook zal er een plan van aanpak betreffende probleemgedrag/ agressiehantering moeten komen om zo het ďactie-reactieĒ systeem inzichtelijk te maken.

  Voor uw kind is het van belang begeleiding te bieden op het gebied van het leer- en verwerkingsproces. Hoe kun je bepaalde lesstof eigen maken? Daar inzicht in hebben zal zijn/haar zelfstandigheid bevorderen. Ook kunnen bepaalde gedragsimpulsen worden verminderd met bijvoorbeeld schaduw begeleiding. Tot slot is het van groot belang dat de communicatie tussen school, ouders en hulpverleners optimaal is, dit geeft de beste resultaten.

 • Opvang bij ons in Fijnaart
  Je kunt hierbij denken aan dag-, weekend- en vakantieopvang.
  Afhankelijk van de vorm werken we aan adl handelingen en dagelijkse routines met als doel de zelfstandigheid te bevorderen. Tijdens de opvang in Fijnaart zijn er nooit meer dan 4 kinderen tegelijk aanwezig onder toezicht van 2 begeleid(st)ers. Toch heb je in deze situatie te maken met omgangsvormen, die van de kinderen onderling en naar volwassenen toe.

  Natuurlijk worden er ook activiteiten buitenshuis gehouden we gaan naar het zwembad, pretpark, speeltuin, bioscoop, ook hutten bouwen, wandelen, vlotten varen en nog veel meer leuke activiteiten zijn mogelijk, alles in overleg met de kinderen!

 • Dagprogrammaís en werkervaring.
  Wij hebben ook ervaring in het begeleiden van kinderen/ jongeren die niet langer op school welkom zijn. Ze kunnen bij ons een werk- cq dagprogramma volgen. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteiten van de jongeren in plaats van wat niet kan en lukt/ kan

  Deze positieve houding draagt bij aan een omgeving waarin ontplooiing een belangrijke plaats inneemt.. Omgangsvormen, werkhouding, adl- handelingen e.d. worden hierbij ook getraind. Dit leidt tot een verbeterde situatie en proberen we zo mogelijk, en in nauw overleg met school en/of werkplek, terug te keren in het reguliere proces.

  In de afgelopen jaren heb ik bij kunnen dragen aan het verwezenlijken van diverse doelstellingen. De verbeterde gezinssituatie kon verder zonder hulp van buiten. Deze resultaten zijn altijd heel dubbel want op die momenten neem je toch afscheid van een gezin waar je een nauwe band mee hebt opgebouwd aan de andere kant zijn er nieuwe gezinnen en hulpvragen, dat is elke keer spannend, vernieuwend en uitdagend.

 •  
  Werkervaring
  Functie : (Persoonlijk) begeleidster
  Bedrijf : Diverse functies bij grote instellingen
  Periode : 1998 - 2005
  Werkzaamheden:
  In de afgelopen jaren heb ik, Olga, verschillende vormen van hulp- en dienstverlening gezien.
  Met verschillende vormen van hulpverlening bedoel ik:

 • Jonge kinderen ( 3 t/m 5 jr)

 • School kinderen ( 6 t/m 12 jr)

 • Pubers (12 t/m 18 jr)

 • Jong volwassenen (18 t/m 23 jr)

 • Volwassenen (23 t/m 65 jr)


 • Juist doordat ik binnen verschillende grote organisaties heb gewerkt weet ik wat mijn kwaliteiten zijn. Naast de variatie in leeftijd heb ik ook kennis opgedaan over verschillende soorten handicaps en beperkingen namelijk:

 • Zintuiglijk gehandicapten (visuele of auditieve beperking)

 • Verstandelijk gehandicapten ( op alle niveauís van zeer laag tot hoog niveau)

 • Autisme en autisme verwante stoornissen.

 • Psychiatrie. (hechtingsproblematiek, borderline persoonlijkheid)


 • Het is belangrijk te weten dat ik niet op alle gebieden even ervaren ben. Van alles weet ik ongeveer wat het inhoud en kan ik begeleiding bieden. Daarbij houd ik wel in gedachten dat iedere persoon anders is. Samen bespreken wat de wensen en verwachtingen zijn van de hulpverlening vormt een belangrijk onderdeel aan het begin van de hulp- en dienstverlening. HIeronder kunt u mijn cv lezen.
   

   
  Functie : Persoonlijk begeleidster in de vorm van Onbevoegd Docente
  Bedrijf : Effatha- Guyot Zoetermeer
  Periode : per 1 november 2002 tot 1 maart 2005
  Werkzaamheden:
  Het begeleiden van cliŽnten met een auditieve handicap, verstandelijke en/of een psychische beperking in een gesloten behandelsetting. Binnen de behandeling is sprake van gerichte agressie voortkomend uit aangeleerd gedrag uit het verleden. Dit brengt met zich mee dat er volgens het sociaal competentie model gewerkt word. Een duidelijk en consequent handelen is noodzakelijk om hier te functioneren.
   

   
  Functie : Begeleidster
  Bedrijf : Pameijer Keerkring
  Periode : per I januari 2002 tot 31 oktober 2002
  Werkzaamheden:
  Het begeleiden van cliŽnten met verstandelijke of psychische handicaps op verschillende plaatsen binnen de stichting. Hierbij was er veel variatie tussen gedwongen hulpverlening vooral binnen de psychiatrie.
   

   
  Functie : Begeleidster
  Bedrijf : Gemiva-SVG groep locatie Swetterhage
  Periode : per 1 december 2000 tot januari 2002
  Werkzaamheden:
  Het begeleiden van 8 cliŽnten met een verstandelijke handicap bij de algemene dagelijkse levensbehoeftes. Dit houdt in het verzorgen, begeleiden, behandelen, beschermen en zorgen voor voldoende preventie. Het ging hier om mensen in een gedwongen opname met agressief complex gedrag waar gedragsverandering plaats moet vinden. Separatie van cliŽnten kwam binnen dit gezinsvervangende tehuis regelmatig aan de orde.
   

   
  Functie : Administratief medewerkster
  Bedrijf : Via Dactylo uitzendbureau
  Periode : 1 augustus 1999 t/m 1 december 1999
  Werkzaamheden:
  Het verwerken van belangrijke gegevens betreft de getroffen waterschade aan een bedrijf: Archiveren, controleren en aanvullen van gegevens waren de belangrijkste taken.
   

   
  Functie : Bewegingmedewerker
  Bedrijf : Gemiva-SVG groep locatie Swetterhage
  Periode : per 1 december 1999 tot 1 december 2000
  Werkzaamheden:
  Het bewegen met de deelnemers op en om bet terrein, de hoofdactiviteiten zijn zwemmen, wandelen, fietsen en activiteiten in de gymzaal Het gaat hierbij om het contact met de deelnemer waarbij lichamelijke beweging een belangrijke rol speelt.'
   

   
  Functie : Stagiaire
  Bedrijf : Organisatie ďDe kikkerĒ
  Periode : augustus 1997 - mei 1999
  Werkzaamheden:
  Hier heb ik twee jaar les gegeven aan verstandelijk gehandicapten in een groep van 12 leden. Het niveau lag hierbij zeer laag. Binnen deze stage heb ik meerdere onderwerpen gebruikt op het gebied van sport. Zo heb ik een half jaar het onderdeel balspelen gehad. Het tweede halve jaar stond in het teken van muziek. Het laatste jaar stond in het teken van creativiteit. Samen met de mensen op hun niveau spelletjes "organiseren". Met zijn allen bedenken "wat willen we doen".
   

   
  Functie : Stagiaire
  Bedrijf : NEBAS (Nederlandse Bond Aangepast Sporten)
  Periode : november 1998 - mei 1999
  Werkzaamheden:
  Organiseren en administratie Speciale Kaderdag. Binnen deze organisatie heb ik zelfstandig gewerkt aan het plannen, realiseren en evalueren van een speciale kaderdag voor doven. Binnen dit project een marktonderzoek gedaan en een grondige analyse over de interesses in de dovensport gemaakt.
   

   
  Functie : Stagiaire
  Bedrijf : SWEDORO (Stichting WElzijn DOven ROtterdam.)
  Periode : juli 1998 - mei1999
  Werkzaamheden:
  A) Beleidsplan schrijven

  Voor deze stichting heb ik een beleidsplan geschreven voor de komende 4 jaar. Hierbij heb ik verschillende onderzoeken gehouden op het gebied van ontwikkeling van de bevolking, en interesses.

  B) Sportstimuleringsproject

  Dit is een project om de dove jeugd in Rotterdam e.o. te stimuleren voor verschillende sporten. Hierbij heb ik gewerkt aan het plannen, realiseren en evalueren van dit project. Daarnaast heb ik alle administratieve functies op mij genomen binnen dit project.